ساخت انواع shape با CSS

See the Pen Yin Yang by softafzar.net by Softafzar (@softafzar) on CodePen.


 
سلام. در این پست میخوام چندین shape که با CSS ساخته شدن رو بذارم. از این اشکال میشه در طراحی ها استفاده کرد.
 

  

Square

 

کد CSS:

#square {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
}

  

Rectangle

 

کد CSS:

#rectangle {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background: red;
}

  

Circle

 

کد CSS:

#circle {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  -moz-border-radius: 50px;
  -webkit-border-radius: 50px;
  border-radius: 50px;
}

  

Oval

 

کد CSS:

#oval {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background: red;
  -moz-border-radius: 100px / 50px;
  -webkit-border-radius: 100px / 50px;
  border-radius: 100px / 50px;
}

  

Triangle Up

 

کد CSS:

#triangle-up {
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-bottom: 100px solid red;
}

  

Triangle Down

 

کد CSS:

#triangle-down {
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-top: 100px solid red;
}

  

Triangle Left

 

کد CSS:

#triangle-left {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 50px solid transparent;
  border-right: 100px solid red;
  border-bottom: 50px solid transparent;
}

  

Triangle Right

 

کد CSS:

#triangle-right {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 50px solid transparent;
  border-left: 100px solid red;
  border-bottom: 50px solid transparent;
} 

  

Triangle Top Left

 

کد CSS:

#triangle-topleft {
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 100px solid red;
  border-right: 100px solid transparent;
}

  

Star

 

کد CSS:

#star-five {
  margin: 50px 0;
  position: relative;
  display: block;
  color: red;
  width: 0px;
  height: 0px;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid red;
  border-left: 100px solid transparent;
  -moz-transform: rotate(35deg);
  -webkit-transform: rotate(35deg);
  -ms-transform: rotate(35deg);
  -o-transform: rotate(35deg);
}

#star-five:before {
  border-bottom: 80px solid red;
  border-left: 30px solid transparent;
  border-right: 30px solid transparent;
  position: absolute;
  height: 0;
  width: 0;
  top: -45px;
  left: -65px;
  display: block;
  content: '';
  -webkit-transform: rotate(-35deg);
  -moz-transform: rotate(-35deg);
  -ms-transform: rotate(-35deg);
  -o-transform: rotate(-35deg);
}

#star-five:after {
  position: absolute;
  display: block;
  color: red;
  top: 3px;
  left: -105px;
  width: 0px;
  height: 0px;
  border-right: 100px solid transparent;
  border-bottom: 70px solid red;
  border-left: 100px solid transparent;
  -webkit-transform: rotate(-70deg);
  -moz-transform: rotate(-70deg);
  -ms-transform: rotate(-70deg);
  -o-transform: rotate(-70deg);
  content: '';
}

  

Pentagon

 

کد CSS:

#pentagon {
  position: relative;
  width: 54px;
  border-width: 50px 18px 0;
  border-style: solid;
  border-color: red transparent;
}

#pentagon:before {
  content: "";
  position: absolute;
  height: 0;
  width: 0;
  top: -85px;
  left: -18px;
  border-width: 0 45px 35px;
  border-style: solid;
  border-color: transparent transparent red;
}

  

Hexagon

 

کد CSS:

#hexagon {
  width: 100px;
  height: 55px;
  background: red;
  position: relative;
}

#hexagon:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -25px;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-bottom: 25px solid red;
}

#hexagon:after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: -25px;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 50px solid transparent;
  border-right: 50px solid transparent;
  border-top: 25px solid red;
}

  

Heart

 

کد CSS:

#heart {
  position: relative;
  width: 100px;
  height: 90px;
}

#heart:before, #heart:after {
  position: absolute;
  content: "";
  left: 50px;
  top: 0;
  width: 50px;
  height: 80px;
  background: red;
  -moz-border-radius: 50px 50px 0 0;
  border-radius: 50px 50px 0 0;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
  -webkit-transform-origin: 0 100%;
  -moz-transform-origin: 0 100%;
  -ms-transform-origin: 0 100%;
  -o-transform-origin: 0 100%;
  transform-origin: 0 100%;
}

#heart:after {
  left: 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
  -webkit-transform-origin: 100% 100%;
  -moz-transform-origin: 100% 100%;
  -ms-transform-origin: 100% 100%;
  -o-transform-origin: 100% 100%;
  transform-origin: 100% 100%;
}

  

Infinity

 

کد CSS:

#infinity {
  position: relative;
  width: 212px;
  height: 100px;
}

#infinity:before, #infinity:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 60px;
  height: 60px;
  border: 20px solid red;
  -moz-border-radius: 50px 50px 0 50px;
  border-radius: 50px 50px 0 50px;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
  -moz-transform: rotate(-45deg);
  -ms-transform: rotate(-45deg);
  -o-transform: rotate(-45deg);
  transform: rotate(-45deg);
}

#infinity:after {
  left: auto;
  right: 0;
  -moz-border-radius: 50px 50px 50px 0;
  border-radius: 50px 50px 50px 0;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
  transform: rotate(45deg);
} 

  

Cut Diamond

 

کد CSS:

#cut-diamond {
  border-style: solid;
  border-color: transparent transparent red transparent;
  border-width: 0 25px 25px 25px;
  height: 0;
  width: 50px;
  position: relative;
  margin: 20px 0 50px 0;
}

#cut-diamond:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 25px;
  left: -25px;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-color: red transparent transparent transparent;
  border-width: 70px 50px 0 50px;
} 

  

Egg

 

کد CSS:

#egg {
  display: block;
  width: 126px;
  height: 180px;
  background-color: red;
  -webkit-border-radius: 63px 63px 63px 63px / 108px 108px 72px 72px;
  border-radius: 50% 50% 50% 50% / 60% 60% 40% 40%;
} 

  

Talk Bubble

 

کد CSS:

#talkbubble {
  width: 120px;
  height: 80px;
  background: red;
  position: relative;
  -moz-border-radius: 10px;
  -webkit-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
}

#talkbubble:before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 100%;
  top: 26px;
  width: 0;
  height: 0;
  border-top: 13px solid transparent;
  border-right: 26px solid red;
  border-bottom: 13px solid transparent;
}

  

Yin Yang

 

کد CSS:

#yin-yang {
  width: 96px;
  height: 48px;
  background: #eee;
  border-color: red;
  border-style: solid;
  border-width: 2px 2px 50px 2px;
  border-radius: 100%;
  position: relative;
}

#yin-yang:before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 0;
  background: #eee;
  border: 18px solid red;
  border-radius: 100%;
  width: 12px;
  height: 12px;
}

#yin-yang:after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  background: red;
  border: 18px solid #eee;
  border-radius: 100%;
  width: 12px;
  height: 12px;
}

  

Magnifying Glass

 

کد CSS:

#magnifying-glass {
  font-size: 10em;
 /* This controls the size. */
  display: inline-block;
  width: 0.4em;
  height: 0.4em;
  border: 0.1em solid red;
  position: relative;
  border-radius: 0.35em;
}

#magnifying-glass::before {
  content: "";
  display: inline-block;
  position: absolute;
  right: -0.25em;
  bottom: -0.1em;
  border-width: 0;
  background: red;
  width: 0.35em;
  height: 0.08em;
  -webkit-transform: rotate(45deg);
  -moz-transform: rotate(45deg);
  -ms-transform: rotate(45deg);
  -o-transform: rotate(45deg);
}

  

سوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

9 دیدگاه برای «ساخت انواع shape با CSS»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سوال زیر پاسخ بدهید *