منوی بسیار زیبا با قابلیت باز و بسته شدن

HTML

<nav class="vertical">
 <input type="checkbox" id="toggle2" />
 <label for="toggle2">
  <span class="icon-reorder"></span>
 </label>
 <menu>
  <li><a class="icon-home" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-user" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-picture" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-facetime-video" href="#"></a></li>
 </menu>
</nav>
<nav class="horizontal">
 <input type="checkbox" id="toggle" />
 <label for="toggle">
  <span class="icon-reorder"></span>
 </label>
 <menu class="cover">
  <li><a class="icon-home" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-user" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-picture" href="#"></a></li>
  <li><a class="icon-facetime-video" href="#"></a></li>
 </menu>
</nav>

ادامه