مرتب سازی آرایه ها در PHP

در زبان PHP ما میتونیم براحتی آرایه ها رو مرتب سازی کنیم، مرتب سازی آرایه ها میتونه بصورت الفبایی(alphabetical) ، شماره ای(numerical) و صعودی(Ascending) و یا نزولی(Descending) باشه.

 

توابع آماده PHP برای مرتب سازی آرایه ها

  • ()sort – آرایه را بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()rsort – آرایه را بصورت نزولی مرتب میکند.
  • ()asortآرایه متحد را بر طبق مقدار(value) و بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()ksort – آرایه متحد را بر طبق کلید(key) و بصورت صعودی مرتب میکند.
  • ()arsort –  آرایه متحد را بر طبق مقدار(value) و بصورت نزولی مرتب میکند.
  • ()krsort –  آرایه متحد را بر طبق کلید(key) و بصورت نزولی مرتب میکند.

ادامه