حلقه While در PHP

حلقه ها همیشه و در همه  زبان های برنامه نویسی کاربرد دارند، ما همیشه در برنامه نویسی نیاز داریم که یک تکه کد رو چند بار اجرا کنیم و این حقله ها هستند که به کمک ما میان.

 

حلقه ها در PHP

  •  While – تا زمانی که شرط داده شده درست باشد کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.
  • DoWhile – یک بار کدهای داخل بلاک را اجرا کرده و بعد از آن شرط را بررسی میکند اگر درست بود به کارش ادامه میدهد.
  • For – به تعداد دفعاتی که مشخص میکنیم کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.
  • Foreach – به ازای هر آیتم در یک آرایه  کدهای داخل بلاک را اجرا میکند.

ادامه