آموزش HTML – پاراگراف بندی

برای پاراگراف بندی کردن متن در HTML از تگ <p> استفاده میکنیم.

پاراگرف بندی در HTML

برای پاراگراف کردن متن اون رو در تگ <p> قرار میدیم ، مرورگر قبل و بعد این تگ بصورت خودکار فاصله ای رو در نظر میگیره.

مثال

<p>this is a paragraph</p>
this is not a paragraph<br/>this is not a paragraph
<p>this is a paragraph</p>

خروجی:

this is a pharagraph

this is not a paraghrap
this is not a paraghrap

this is a pharagraph

ادامه