دستور if…Else در PHP

با دستور if در درس قبلی آشنا شدید. در درس قبل ما به دو دستور if..else و elseif هم اشاره کرده بودیم که در این درس به if..else میپردازیم.

خوب! حالا ببینیم این دستور چیکار میکنه.  فرض کنید شما میخواید دستوری بنویسید که اگر شرط درست بود اونوقت یکسری کارها رو انجام بده و در غیر اینصورت کارهای دیگه ای رو انجام بده برای این کار از دستور Else استفاده میکنیم.

 

Syntax

if (condition)
  {
  code to be executed if condition is true;
  }
else
  {
  code to be executed if condition is false;
  }

 

Colon Syntax

if (condition):
  code to be executed if condition is true;
else:
  code to be executed if condition is false;
endif;

 

ادامه