کاورهای انیمیشنی

نوشته‌شده در در آموزش های عمومی
Loading Likes...

HTML

<div class="container">
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (1).jpg');">
   <div class="one"></div>
   <div class="details">
    <h3>#1</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (2).jpg');">
   <div class="two"></div>
   <div class="details">
    <h3>#2</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (3).jpg');">
   <div class="three"></div>
   <div class="details">
    <h3>#3</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (4).jpg');">
   <div class="four"></div>
   <div class="details">
    <h3>#4</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (5).jpg');">
   <div class="tl5"></div>
   <div class="br5"></div>
   <div class="details">
    <h3>#5</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (6).jpg');">
   <div class="tl6"></div>
   <div class="tr6"></div>
   <div class="bl6"></div>
   <div class="br6"></div>
   <div class="details">
    <h3>#6</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (7).jpg');">
   <div class="seven"></div>
   <div class="details">
    <h3>#7</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (8).jpg');">
   <div class="eight"></div>
   <div class="details">
    <h3>#8</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (9).jpg');">
   <div class="nine"></div>
   <div class="details">
    <h3>#9</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (10).jpg');">
   <div class="ten i"></div>
   <div class="ten ii"></div>
   <div class="ten iii"></div>
   <div class="ten iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#10</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (11).jpg');">
   <div class="eleven i"></div>
   <div class="eleven ii"></div>
   <div class="eleven iii"></div>
   <div class="eleven iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#11</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (12).jpg');">
   <div class="twelve i"></div>
   <div class="twelve ii"></div>
   <div class="twelve iii"></div>
   <div class="twelve iv"></div>
   <div class="details">
    <h3>#12</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (13).jpg');">
   <div class="thirteen-l"></div>
   <div class="thirteen-r"></div>
   <div class="details">
    <h3>#13</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (14).jpg');">
   <div class="fourteen-l"></div>
   <div class="fourteen-r"></div>
   <div class="details">
    <h3>#14</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="bg-items">
  <div class="items" style="background-image : url('http://www.mseyedi.ir/gallery/1 (15).jpg');">
   <div class="t"></div>
   <div class="r"></div>
   <div class="b"></div>
   <div class="l"></div>
   <div class="details">
    <h3>#15</h3>
    <p>this is a description for your picture in the your gallery.</p>
    <h6>time & date</h6>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

CSS

 

body {
 background-color: #E43;
}

.container {
 width : 960px;
 margin : 0 auto;
}

.container:after{
 clear  : both;
 display : table;
 content : '';
}

.bg-items {
 padding: 20px;
 width : 240px;
 height : 160px;
 margin : 20px;
 background-color: white;
 float : left;
 cursor : pointer;
 box-shadow : 3px 3px 5px 0px rgba(0,0,0,0.5);
}

.items {
 width : 240px;
 height : 160px;
 position: relative;
 overflow: hidden;
 background-color: #102B46;
}

.details {
 background-color : rgba(0,0,0,0.5);
 width      : 220px;
 height      : 140px;
 padding     : 10px;
 top : 0;
 left: 0;
 font-family : georgia;
 color    : #fff;
 opacity : 0;
 transition : all .8s;
}

.details h3 {
 margin-bottom : 20px;
}

.details h6 {
 text-align : right;
 margin-top : 40px;
}

.details p {
 font-size : 14px;
 font-style: italic;
 text-align: center;
}

.items:hover .details {
 opacity : 1;
 transition : all .2s .3s;
}

.items div {
 position : absolute;
}

/* one */

.one {
 left  : 100%;
 bottom : 100%;
 width : inherit;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .one {
 transition  : all .3s;
 left  : 0;
 bottom : 0;
}

/* two */

.two {
 width : inherit;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 transition  : all .3s;
 left  : 0;
 bottom : 100%;
}

.items:hover .two {
 transform : rotate(180deg);
 left  : 0;
 bottom : 0;
 transition  : all .3s;
}

/* three */

.three {
 left : 0;
 top : 0;
 width : inherit;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 transition  : all .3s;
 transform: scale(0,0);
}

.items:hover .three {
 left : 0;
 top : 0;
 transform : scale(1,1);	
 transition : all .3s;
}

/* four */

.four {
 width : inherit;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 transition  : all .3s;
 left : 0;
 top : 0;
 transform: scale(0,0) rotate(0deg);
}

.items:hover .four {
 left : 0;
 top : 0;
 transform: scale(1,1) rotate(1080deg);
 transition  : all .3s;
}

/* five */

.tl5 {
 border-top  : 161px solid #e43;
 border-right : 241px solid transparent;
 top : -160px;
 left : -240px;
 transition  : all .3s;			
}

.br5 {
 border-bottom : 161px solid #e43;
 border-left  : 241px solid transparent;
 bottom : -160px;
 right : -240px;
 transition  : all .3s;			
}

.items:hover .tl5 {
 top : 0;
 left : 0;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .br5 {
 bottom : 0;
 right : 0;
 transition  : all .3s;
}

/* six */

.tl6 {
 width : 120px;
 height : 80px;
 background-color: #e43;
 top : -80px;
 left : -240px;
 transition  : all .3s;			
}

.tr6 {
 width : 120px;
 height : 80px;
 background-color: #e43;
 top  : -80px;
 right : -240px;
 transition  : all .3s;			
}

.br6 {
 width : 120px;
 height : 80px;
 background-color: #e43;
 bottom: -80px;
 right : -240px;
 transition  : all .3s;
}

.bl6 {
 width : 120px;
 height : 80px;
 background-color: #e43;
 bottom : -80px;
 left  : -240px;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .tl6 {
 top : 0;
 left : 0;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .tr6 {
 top  : 0;
 right : 0;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .br6 {
 bottom : 0;
 right : 0;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .bl6 {
 bottom : 0;
 left  : 0;
 transition  : all .3s;
}

/* seven */

.seven {
 width : 240px;
 height : 160px;
 background-color : #e43;
 opacity : 0;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .seven {
 opacity  : 1;
 transition : all .3s;
}

/* eight */

.eight {
 top      : 30%;
 left     : 10%;
 border-right : 100px solid transparent;
 border-bottom : 70px solid #e43;
 border-left  : 100px solid transparent;
 transform: rotate(35deg) scale(0,0);
 transition : all .6s;
}

.eight:before {
 border-bottom: 80px solid #e43;
 border-left : 30px solid transparent;
 border-right : 30px solid transparent;
 position: absolute;
 height: 0;
 width: 0;
 top: -45px;
 left: -65px;
 display: block;
 content: '';
 transform: rotate(-35deg);			  
}

.eight:after {
 position: absolute;
 display: block;
 color: #e43;
 top: 3px;
 left: -105px;
 width: 0px;
 height: 0px;
 border-right: 100px solid transparent;
 border-bottom: 70px solid #e43;
 border-left: 100px solid transparent;
 transform: rotate(-70deg);
 content: '';
}

.items:hover .eight {
 transform: rotate(35deg) scale(3.5,3.5);
 transition : all .6s;

}

/* nine */

.nine {
 width : 0;
 height: 0;
 top  : 50%;
 left : 50%;
 background-color: #e43;
 border-radius : 50%;
 transition : all .3s;
}

.items:hover .nine {
 width : 340px;
 height: 260px;
 top  : -50px;
 left : -50px;
 transition : all .6s;

}

/* ten */

.ten {
 width : inherit;
 height : 40px;
 background-color: #e43;
 left  : 100%;
}

.ten.i {
 top : 0;
 transition : all .2s;
}

.ten.ii {
 top : 40px;
 transition : all .4s;
}

.ten.iii {
 top : 80px;
 transition : all .6s;
}

.ten.iv {
 top : 120px;
 transition : all .8s;
}

.items:hover .i {
 left : 0;
 transition : all .2s;			
}

.items:hover .ii {
 left : 0;
 transition : all .4s;
}

.items:hover .iii {
 left : 0;
 transition : all .6s;
}

.items:hover .iv {
 left : 0;
 transition : all .8s;
}

/* eleven */

.eleven {
 width : inherit;
 height : 40px;
 background-color: #e43;
 transition : all .3s;
}

.eleven.i {
 top : 0;
 left : -100%;

}

.eleven.ii {
 top : 40px;
 left : 100%;
}

.eleven.iii {
 top : 80px;
 left : -100%;
}

.eleven.iv {
 left : 100%;
 top : 120px;
}

.items:hover .eleven {
 left : 0;
 transition : all .4s ;
}

/* twelve */

.twelve {
 width : inherit;
 height : 40px;
 background-color: #e43;
 transition : all .3s;
 top : -40px;
}

.twelve.iv {
 transition : all .1s;
}

.twelve.iii {
 transition : all .1s .1s;
}

.twelve.ii {
 transition : all .1s .2s;
}

.twelve.i {
 transition : all .1s .3s;
}

.items:hover .twelve.i {
 top : 120px;
 transition : all .2s;
}

.items:hover .twelve.ii {
 top : 80px;
 transition : all .2s .2s ;
}

.items:hover .twelve.iii {
 top : 40px;
 transition : all .2s .4s ;
}

.items:hover .twelve.iv {
 top : 0px;
 transition : all .2s .6s;
}

/* thirteen */

.thirteen-r , .thirteen-l{
 width : 120px;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 top : 0;
 transition : all .3s;
}

.thirteen-r {
 left : 100%;
}

.thirteen-l {
 right : 100%;
}

.items:hover .thirteen-r {
 transition : all .3s;
 left : 0;
}

.items:hover .thirteen-l {
 transition : all .3s;
 right : 0;
}

/* fourteen */

.fourteen-r , .fourteen-l{
 width : 120px;
 height: inherit;
 background-color : #e43;
 top : 0;
 transition : all .3s;
}

.fourteen-r {
 left : 100%;
}

.fourteen-l {
 right : 100%;
}

.items:hover .fourteen-r {
 transition : all .3s;
 left : 50%;
}

.items:hover .fourteen-l {
 transition : all .3s;
 right : 50%;
}

/* fifteen */

.t {
 border-style : solid;
 border-width : 80px 120px 0 120px;			
 border-color : #e43 transparent transparent transparent;
 transition  : all .3s;
 top : -80px;
}

.r {
 border-style : solid;
 border-width : 80px 120px 80px 0;	
 border-color : transparent #e43 transparent transparent;
 right : -120px;
 transition  : all .3s;
}

.b {
 border-style : solid;
 border-width : 0 120px 80px 120px;
 border-color : transparent transparent #e43 transparent;
 bottom : -80px;
 transition  : all .3s;
}

.l {
 border-style : solid;
 border-width : 80px 0 80px 120px;	
 border-color : transparent transparent transparent #e43;
 left : -120px;
 transition  : all .3s;
}

.items:hover .t {
 top : 0px;
 transition : all .3s;
}

.items:hover .r {
 right : 0px;
 transition : all .3s;
}

.items:hover .b {
 bottom : 0px;
 transition : all .3s;
}

.items:hover .l {
 left : 0px;
 transition : all .3s;
}

 

Java script

ندارد

دموی آنلاین

تا بارگذاری کامل کمی صبر کنید

See the Pen Animated Covers by Mojtaba Seyedi (@new) on CodePenسوالی دارید؟

بدون گرفتن نتیجه اینجا رو ترک نکنید! هر سوالی دارید میتونید در عرض ۱۵ ثانیه ثبت نام و خیلی زود جواب بگیرید.

3 دیدگاه برای «کاورهای انیمیشنی»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 4